Gọi thời gian hiện tại cần tìm là x 

Theo bài ra ta có: tính sau hai giờ nữa, khoảng thời gian đến giao thừa ( tức 12h đêm) bằng một nửa khoảng thời gian đến giao thừa nếu tính sau một giờ nữa. 

 => Ta có phương trình: 

 12 - ( x + 2 ) = 0,5. [12 - ( x+1)] 

 ( x + 2 ) là thời gian muộn hơn 2 giờ so với hiện tại. 

 ( x + 1) là thời gian muộn hơn một giờ so với thời gian hiện tại

 => 12 - x - 2 = 0,5 ( 12 - x- 1) 

 => 10 - x = 0,5 (11 - x) 

 => 20 - 2x = 11 - x 

 => 2x - x = 20 - 11 

 => x = 9 

 Vậy hiện tại là 9 giờ tối ( tức 21h )