Gọi thời gian hiện tại cần tìm là x 

Theo bài ra ta có: tính sau hai giờ nữa, khoảng thời gian đến giao thừa bằng một nửa khoảng thời gian đến giao thừa nếu tính sau một giờ nữa. 

 => Ta có phương trình: 

 12 - ( x + 2 ) = 0,5 [12 - ( x + 1)] 

 

<=> 12 - x - 2 = 0,5 ( 12 - x - 1) 

 <=> 10 - x = 0,5 (11 - x) 

 <=> 20 - 2x = 11 - x 

 <=> 2x - x = 20 - 11 

 <=> x = 9 

 Vậy thời gian hiện tại là 9h tối