Gọi \(x\) là giờ hiện tại \(\left(0\le x< 22\right)\). Khi đó khoảng thời gian tính từ sau 2 giờ nữa đến giao thừa là \(24-\left(x+2\right)=22-x\).

Nếu tính sau 1 giờ nữa, khoảng thời gian đến giao thừa sẽ là \(24-\left(x+1\right)=23-x\)

Theo đề bài, ta có: \(22-x=\dfrac{1}{2}\left(23-x\right)\) \(\Leftrightarrow22-x=\dfrac{23}{2}-\dfrac{x}{2}\) \(\Leftrightarrow\dfrac{x}{2}=\dfrac{21}{2}\Leftrightarrow x=21\) (nhận)

Vậy bây giờ là 21 giờ.