Gọi bây giờ là x giờ 

Ta có đêm giao thừa là 24 giờ

⇒ Sau 2 giờ nữa tính từ bây giờ là : x+2 giờ

⇒ Sau 1 giờ nữa tính từ bây giờ là : x+1 giờ

Thời gian sau 2 giờ nữa tính từ bây giờ để đến giao thừa là: 24-(x+2) giờ

Thời gian sau 1 giờ nữa tính từ bây giờ để đến giao thừa là: 24-(x+1) giờ

Theo đề bài ta có : \(24-\left(x+2\right)=\dfrac{1}{2}\times\left[24-\left(x+1\right)\right]\)

⇔ 24-x-2=\(\dfrac{1}{2}\times\left(24-x-1\right)\)

⇔ 2(22-x)=24-x-1

⇔ 44-2x=23-x

⇔ 21=2x-x=x

⇒ Bây giờ là 21 giờ

Vậy bây giờ là 21 giờ