Gọi t là thời gian tính từ lúc sau hai giờ nữa đến giao thừa. t>0

Thời gian tính từ lúc sau một giờ nữa đến giao thừa là: t + 1

Theo bài ra ta có:

\(t=\dfrac{t+1}{2}\\ \Leftrightarrow2t=t+1\\ \Rightarrow t=1h\)

Thời gian bây giờ là:

\(24-1-2=21h\)

Vậy bây giờ là 21h.