TINH

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của TINH
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a)\left(\dfrac{1}{2}+1,5\right) \cdot x=\dfrac{1}{5}

2 \cdot x=\dfrac{1}{5}

x=\dfrac{1}{5}: 2

 x=\dfrac{1}{10}
b) \left(-1 \dfrac{3}{5}+x\right): \dfrac{12}{13}=2 \dfrac{1}{6}

-1 \dfrac{3}{5}+x=\dfrac{13}{6} \cdot \dfrac{12}{13}
x=2+1 \dfrac{3}{5}

 x=3 \dfrac{3}{5}
c) \left(x: 2 \dfrac{1}{3}\right) \cdot \dfrac{1}{7}=\dfrac{-3}{8}

x \cdot \dfrac{3}{7} \cdot \dfrac{1}{7}=\dfrac{-3}{8}

x=\dfrac{-3}{8}: \dfrac{3}{49}
x=\dfrac{-49}{8}=-6 \dfrac{1}{8}
d) \dfrac{-4}{7} \cdot x+\dfrac{7}{5}=\dfrac{1}{8}:\left(-1 \dfrac{2}{3}\right)

\dfrac{-4}{7} x+\dfrac{7}{5}=\dfrac{1}{8} \cdot \dfrac{-3}{5}
-\dfrac{4}{7} x=\dfrac{-3}{40}-\dfrac{7}{5} \\ x=\dfrac{-59}{40}: \dfrac{-4}{7}=\dfrac{413}{160}=2 \dfrac{93}{160}
 

a) x+\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{6}

x=-\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3}

x=-\dfrac{2}{3};
b) \dfrac{3}{8}+\dfrac{5}{8}-\dfrac{1}{5}-x=\dfrac{1}{5}

x=1-\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{5}

x=\dfrac{3}{5}.

a) x=7-\dfrac{2}{5}+1,62=8,22
b) x=4 \dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{2}=4 \dfrac{3}{10}
c) 2 x-x=\dfrac{3}{5}+\dfrac{4}{7}
x=\dfrac{41}{35}
d) x=3 \dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{7}+\dfrac{1}{13}-0.25
x=2 \dfrac{223}{364}

 

a) A=\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\right)-\left(\dfrac{8}{15}+\dfrac{7}{15}\right)+\left(\dfrac{-1}{7}+1 \dfrac{1}{7}\right)=1-1+1=1;
b) \mathrm{B}=\left(0.25-1 \dfrac{1}{4}\right)+\left(\dfrac{3}{5}+\dfrac{2}{5}\right)-\dfrac{1}{8}
=\left(\dfrac{1}{4}-1-\dfrac{1}{4}\right)+1-\dfrac{1}{8}=\dfrac{-1}{8}.

a) \mathrm{A}=\left[\dfrac{2}{7}\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{3}\right)\right]:\left[\dfrac{2}{7}\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{5}\right)\right]=\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{3}\right):\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{5}\right)=1 \dfrac{1}{4}.
b) \mathrm{B}=\dfrac{\dfrac{3}{4}\left(\dfrac{1}{5}-\dfrac{2}{7}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{7}\right)}{\dfrac{1}{5}\left(\dfrac{2}{7}+\dfrac{1}{3}\right)-\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{2}{7}+\dfrac{1}{3}\right)}=\dfrac{\dfrac{3}{4}\left(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{3}\right)}{\left(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{3}\right)\left(\dfrac{2}{7}+\dfrac{1}{3}\right)}=1 \dfrac{11}{52}

a) \mathrm{A}=\dfrac{3}{5}. \dfrac{6}{7}+\dfrac{3}{7}. \dfrac{3}{5}-\dfrac{2}{7}. \dfrac{3}{5}

b)  \mathrm{B} =\left(-13 \cdot \dfrac{2}{5}+\dfrac{-2}{9} \cdot \dfrac{2}{5}+\dfrac{2}{5} \cdot \dfrac{11}{9}\right) \cdot \dfrac{5}{2}
=\left(-13-\dfrac{2}{9}+\dfrac{11}{9}\right) \cdot \dfrac{2}{5} \cdot \dfrac{5}{2}=-13+\left(\dfrac{11}{9}-\dfrac{2}{9}\right)=-12 .
c) \mathrm{C} =\left(\dfrac{-4}{5}+\dfrac{5}{7}\right) \cdot \dfrac{3}{2}+\left(\dfrac{-1}{5}+\dfrac{2}{7}\right) \cdot \dfrac{3}{2} =\left(\dfrac{-4}{5}+\dfrac{5}{7}+\dfrac{-1}{5}+\dfrac{2}{7}\right) \cdot \dfrac{3}{2}=\left(\left(\dfrac{-4}{5}+\dfrac{-1}{5}\right)+\left(\dfrac{5}{7}+\dfrac{2}{7}\right)\right) \cdot \dfrac{3}{2}=0 .
d) \mathrm{D}=\dfrac{4}{9}:\left(\dfrac{1}{15}-\dfrac{10}{15}\right)+\dfrac{4}{9}:\left(\dfrac{2}{22}-\dfrac{5}{22}\right)

P=23+14+35−745+59+112+135 

    P 

P ==(23+14+112)+(59−745)+35+135=1+45+35+135=2135.

b)

Q=(562)+(3474+54)+(1585165Q=(5−34+15)−(6+74−85)−(2−54+165))

Q=(5−6−2)+(−34−74+54)+(15−85−165)=−(3+54+235) 

=−(3+114+435)=−81720.

a) A=\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{8}{15}-\dfrac{1}{7}\right)+\left(\dfrac{2}{3}+\dfrac{-7}{15}+1\dfrac{1}{7}\right)

A=\dfrac{1}{3}-\dfrac{8}{15}-\dfrac{1}{7}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{-7}{15}+1+\dfrac{1}{7}

A=\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\right)+\left(\dfrac{-8}{15}+\dfrac{-7}{15}\right)+\left(\dfrac{-1}{7}+\dfrac{1}{7}\right)+1

A=1+\left(-1\right)+0+1=\left(1-1\right)+1

A=1

b) B=0,25+\dfrac{3}{5}-\left(\dfrac{1}{8}-\dfrac{2}{5}+1\dfrac{1}{4}\right)

B=\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{5}-\dfrac{1}{8}+\dfrac{2}{5}-1-\dfrac{1}{4}

B=\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}\right)+\left(\dfrac{3}{5}+\dfrac{2}{5}\right)-1-\dfrac{1}{8}

B=0+1-1-\dfrac{1}{8}

B=-\dfrac{1}{8}
 

a) A=\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\right)-\left(\dfrac{8}{15}+\dfrac{7}{15}\right)+\left(\dfrac{-1}{7}+1 \dfrac{1}{7}\right)=1-1+1=1 b) \mathrm{B}=\left(0.25-1 \dfrac{1}{4}\right)+\left(\dfrac{3}{5}+\dfrac{2}{5}\right)-\dfrac{1}{8}
=\left(\dfrac{1}{4}-1-\dfrac{1}{4}\right)+1-\dfrac{1}{8}=\dfrac{-1}{8}.