Cảnh Nguyên

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Cảnh Nguyên
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Tổng số phần bằng nhau là: 

5 + 1 = 6 phần 

Mẫu số là: 

( 162 : 6 ) x 1 = 27 

Tử số là: 162 - 27 = 135