Gọi thời gian bây giờ là a (giờ)

       khoảng thời gian đến giao thừa sau 2 giờ nữa là n (giờ)

Có a + 2 + \(\dfrac{1}{2}\).n = a + 1 + n

⇒ 1 + \(\dfrac{1}{2}\).n = n

⇒ n - \(\dfrac{1}{2}\).n =1

⇒ \(\dfrac{1}{2}\).n =1

⇒ n=2

có a + 1 + n = 24

⇒ a + 1 + 2 =24

⇒ a=21 (giờ)

Vậy bây giờ là 21 giờ