Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 giờ trước (22:23)

Đề bài?

5 giờ trước (22:30)

3

 

5 tháng 12 2018 lúc 23:06

11 khoang tương ứng với mỗi toa có số người là :

        8 x 11 = 88 ( người )

mỗi toa tương ứng với số khách du lịch là :

        980 : 88 = 11 dư... ( toa )

                  hk tốt       Châu Giang