Gọi thời gian hiện tại cần tìm là a

Giả thiết: sau hai giờ nữa, khoảng thời gian đến giao thừa bằng một nửa khoảng thời gian đến giao thừa  nếu tính sau một giờ nữa nên ta có: 

 12 - ( a + 2 ) = 0,5 [12 - ( a + 1)] 

 ( a + 2 ) là thời gian muộn hơn 2 giờ so với hiện tại. 

 ( a + 1) là thời gian muộn hơn một giờ so với thời gian hiện tại

 => 12 - a - 2 = 0,5 ( 12 - a - 1) 

 => 10 - a = 0,5 (11 - a) 

 => 2a - a = 20 - 11 

 => a = 9 

 Vậy bây giờ là 9 giờ tối