Ta coi thời gian hiện tại cần tìm là x 

Theo bài ra ta có: tính sau hai giờ nữa, khoảng thời gian đến giao thừa ( 0h đêm) tức bằng một nửa khoảng thời gian đến giao thừa nếu tính sau một giờ nữa. 

 12 - ( x + 2 ) = 1/2 [12 - ( x+1)] 

 Trong đó là: ( x + 2 ) là thời gian muộn hơn 2 giờ so với hiện tại. 

 ( x + 1) là thời gian muộn hơn một giờ so với thời gian hiện tại

 => 12 - x - 2 = 1/2 ( 12 - x- 1) 

 => 20 - 2x = 11 - x 

 => 2x - x = 20 - 11 

 => x = 9 

 Vậy hiện tại thời gian là 21 giờ